Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole w Sękocinie
Strona głowna  /  RODO
RODO

Klauzula informacyjna RODO.

Proszę kliknąć link poniżej:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesekocin/klauzula-informacyjna-zgoda-na-pdo-dziecka-w-przedszkolu-ver1-z-wylaczeniami-celu-p-sekocin.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesekocin/klauzula-informacyjna-zgoda-na-pdo-dziecka-w-przedszkolu-ver1-z-wylaczeniami-celu-p-sekocin(1).pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesekocin/klauzula-odbiorcy-oswiadczenie-zgoda-ver1-p-sekocin.docx

 

*****************************************************************************************************************************************************************************

 

Sękocin, dnia 14.06.2018r.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), Dz. U. E. L. 2016. 119. 1 z dnia 4 maja 2016r. , zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola w Sękocinie, ul. Sękocińska 20, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. 

    Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art.6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g

( w przypadku, gdy mamy 6 latków- obowiązek szkolny)

oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie informacji Oświatowej.

    Administrator, może pokazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

    Każda osoba, której dane dotyczą jest upoważniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO

 

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu w Sękocine jest:

Pan  Robert Kozłowski  tel: 604 362 559

e-mail: iod@cdkp.pl 

Administrator

Jolanta Kosz

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami:

Rekrutacja na wolne stanowisko

Szanowny kandydacie!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przekazywanych dla celów rekrutacji na wolne stanowisko, Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował dla Państwa krótką instrukcję, dzięki, której Państwa dokument aplikacyjny będzie spójny z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązkowo, w dokumencie aplikacyjnym należy zamieścić poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.

W przypadku zamieszczenia w dokumencie aplikacyjnym swojego wizerunku, należy zamieścić w nim poniższą klauzulę:

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO,
Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) zezwalam na przetwarzanie mojego wizerunku zamieszczonego w dokumencie aplikacyjnym.

Zgodnie z art. Art. 221. Kodeksu Pracy, który określa zakres danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym osoby ubiegającej się o pracę, należy zamieścić następujące dane:

*dokumenty aplikacyjne zawierające szerszy zakres danych, zostaną trwale usunięte w trybie natychmiastowym, a kandydaci nie będą brani pod uwagę w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. 

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. datę urodzenia;
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. wykształcenie;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 1. Administratorem jest Przedszkole w Sękocinie,które przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 221Kodeksu Pracy.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Robert Kozłowski tel. 604362559.
 3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu w Sękocinie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres 1 roku, po tym okresie zostaną trwale zniszczone. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
 5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 6. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

                                                                        

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-01