Przedszkole w Sękocinie
Menu
Strona głowna  /  Deklaracja dostępnoś
Deklaracja dostępnoś

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 PRZEDSZKOLE w SĘKOCINIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP PRZEDSZKOLA w SĘKOCINIE.

 Data publikacji strony internetowej: [ 2020-04-06 ].
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-10-29 ].

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis/tekst alternatywny,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2022-03-18 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Osobą kontaktową jest : Anna Tomaszewska, 
e-mail: 
przedszkole_sekocin@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  22 720 25 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/

 Dostępność architektoniczna

1. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Sękocińskiej; wejście na teren przedszkola odbywa się poprzez furtkę z domofonem. Przy furtce wejściowej stoi oznakowana strzałka oznaczająca kierunek dojścia do drzwi wejściowych przedszkola.

2. Budynek jest dobrze oświetlony i właściwie oznakowany tablicą informacyjną.

3. Do drzwi wejściowych budynku prowadzi chodnik.

4. Budynek jest parterowy, brak schodów i windy.

5. Wszystkie drzwi wejściowe i progi oznakowane są żółto-czarnymi pasami ostrzegawczymi.

6. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest przystosowany dla wózków inwalidzkich i pętli indukcyjnych.

8. Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

9. Na teren przedszkola mozna wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

1o. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-06-08