Przedszkole w Sękocinie
Menu
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE- NUMERY KONT

Opłaty za przedszkole należy uiszczać przelewem na numery kont:

 

Opłata pobytowa

95 8004 0002 2005 0000 1775 0001 

 

Opłata za wyżywienie

84 8004 0002 2005 0000 1775 0005

 

Fundusz Rady Rodziców

57 8004 0002 2005 0000 1775 0006

************************************************************************************************************************

 

1. STATUT PRZEDSZKOLA W SĘKOCINIE

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesekocin/statut-przedszkola-w-sekocinie.docx

 

 

2. PROCEDORY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU W SĘKOCINIE

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesekocin/procedury-obowiazujace-w-przedszkolu-w-sekocinie.docx

 

3. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PLACÓWKI

Koncepcja uwzględnienia:

 1. profil pracy przedszkola – na który składają się działania nastawione na umiejętne łączenie nowoczesności z tradycją, z zachowaniem niezmiennych wartości
 2. misję przedszkola „Moje przedszkole, mój drugi dom, bo stawia na mnie i mój rozwój”
 3. obowiązującą wszystkich dorosłych w kontakcie z dzieckiem zasadę: „Pomóż mi to zrobić samodzielnie, nie wyręczaj, a wspieraj”

Cele strategiczne:

 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym
  i przedszkolnym przez umożliwianie dzieciom  intensywnego uczestnictwa
  w działaniach, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.
 • Stworzenie możliwości samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijania swoich zainteresowań i budowania poczucia własnej wartości.
 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym

2. porozumiewanie się w języku obcym

3.kompetencje matematyczni i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne

4. kompetencje informatyczne

5. umiejętność uczenia się

6. kompetencje społeczne i obywatelskie

7. inicjatywność i przedsiębiorczość

8. świadomość i ekspresja kulturalna

 • Pozyskanie rodzica jako partnera i sojusznika do współpracy w atmosferze wzajemnego poszanowania.
 • Różnorodność form współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

4.Wizja rozwoju przedszkola:

Przedszkole:

 • zapewnia wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki
 • tworzenie atmosfery życzliwości, akceptacji, tolerancji, życzliwości;
 • zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem  potrzeb  i możliwości dziecka z poszanowaniem jego indywidualności;
 • pozyskiwanie rodzica jako partnera w procesie wychowania i edukacji;
 • integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym;
 • zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych.

Model absolwenta przedszkola

Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy i ambitny, rozumie świat i wartości, dba o zdrowie i życie swoje i innych. Posiada widzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom szkolnym i w życiu dorosłym.

 • Działa:

Jest aktywny, pomysłowy, kreatywny, cierpliwy, konsekwentny w działaniu, podejmuje się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami
i zainteresowaniami.

 • Komunikuje się:

Nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi wyrażać swoje myśli i potrzeby, umiejętnie kieruje swoimi emocjami.

 • Uczy się

Zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, jest przyjaźnie nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności.

 • Myśli

Jest rozbudzony w kierunku aktywizowania procesów umysłowych,  takich jak: spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, analiza i synteza, wyciąganie wniosków, uogólnianie, posługiwanie się pojęciami ogólnymi.

 • Poszukuje

Jest chłonny nowej wiedzy, lubi odkrywać i doświadczać, prezentuje postawę inspiratora własnych odkryć, poszerza swój krąg zainteresowań poznawczych.

 • Współpracuje

Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań, przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie.

 

5.ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ

rok szkolny 2021/2022

 

I.Zadania:

 • Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i rodziców.
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz pokazanie dziecku walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka. 

 Cele: 

 1. Zapoznanie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi. 
 2. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin i zwierząt. 
 3. Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na łonie natury (zachowania ciszy w lesie, nie zaśmiecania otoczenia itp.) 
 4. Uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia. 
 5. Oswojenie dzieci z procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie. 
 6. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zwyczajów i warunków życia wybranych gatunków zwierząt.
 7. Wzbudzenie u dzieci ciekawości świata i chęci poznawania nowych zjawisk w otaczającej je rzeczywistości.
 8.  Kształtowanie postawy proekologicznej.   

Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:

 1. Realizacja zadań związanych z tematyką ``PRZEDSZKOLAK  W ŚWIECIE PRZYRODY I EKOLOGII``  
 2. Realizacja zaplanowanych działań w związku z realizacją programu „Przedszkole Małych Patriotów”
 3. Organizacja stałych i czasowych kącików zabaw z naciskiem na organizację kącików przyrodniczych. rozwijających sprawność ruchową, w tym sprawność dłoni.
 4. Organizowanie rodzinnych spotkań z rodzicami w formie warsztatów.  
 5. Współdziałanie w relacji rodzice – nauczyciele – dzieci.
 6. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 7. Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego z naciskiem na współpracę z Ligą Ochrony Przyrody, Instytutem Badań Leśnictwa
 8. Udział dzieci w z konkursach i przeglądach o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz patriotycznej .
 9.  Wspólne pielęgnowanie ogrodu kwiatowego i ogródka warzywno- ziołowe
 10. Spodziewane efekty:

Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, realizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego:  

 • pogłębiają wiadomości dzieci  na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi
 • kształtują podstawy zasad ochrony przyrody
 • kształtują poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
 • podnoszą świadomości ekologiczną dzieci oraz ich rodziców.
 • dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez organizację urozmaiconych form, metod pracy uwzględniających ich  możliwości  rozwojowe,  oczekiwania poznawcze i potrzeby. 
 1. Nauczyciele diagnozują i obserwują poziom rozwoju dziecka. 
 2. Nauczyciel organizują twórczą przestrzeń  rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia. 
 3. Nauczyciele komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form komunikacji (strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, osobiście), poszukują skutecznych takich form.
 4. Przedszkole  jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-13