Przedszkole w Sękocinie
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki uwzględnienia:

 1. profil pracy przedszkola – na który składają się działania nastawione na umiejętne łączenie nowoczesności z tradycją, z zachowaniem niezmiennych wartości
 2. misję przedszkola „Moje przedszkole, mój drugi dom, bo stawia na mnie i mój rozwój”
 3. obowiązującą wszystkich dorosłych w kontakcie z dzieckiem zasadę: „Pomóż mi to zrobić samodzielnie, nie wyręczaj, a wspieraj”

Cele strategiczne:

 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym
  i przedszkolnym przez umożliwianie dzieciom  intensywnego uczestnictwa
  w działaniach, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.
 • Stworzenie możliwości samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijania swoich zainteresowań i budowania poczucia własnej wartości.
 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym

2. porozumiewanie się w języku obcym

3.kompetencje matematyczni i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne

4. kompetencje informatyczne

5. umiejętność uczenia się

6. kompetencje społeczne i obywatelskie

7. inicjatywność i przedsiębiorczość

8. świadomość i ekspresja kulturalna

 • Pozyskanie rodzica jako partnera i sojusznika do współpracy w atmosferze wzajemnego poszanowania.
 • Różnorodność form współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Wizja rozwoju przedszkola:

Przedszkole:

 • zapewnia wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki
 • tworzenie atmosfery życzliwości, akceptacji, tolerancji, życzliwości;
 • zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem  potrzeb  i możliwości dziecka z poszanowaniem jego indywidualności;
 • pozyskiwanie rodzica jako partnera w procesie wychowania i edukacji;
 • integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym;
 • zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych.

 

Model absolwenta przedszkola

Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy i ambitny, rozumie świat i wartości, dba o zdrowie i życie swoje i innych. Posiada widzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom szkolnym i w życiu dorosłym.

 • Działa:

Jest aktywny, pomysłowy, kreatywny, cierpliwy, konsekwentny w działaniu, podejmuje się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami
i zainteresowaniami.

 • Komunikuje się:

Nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi wyrażać swoje myśli i potrzeby, umiejętnie kieruje swoimi emocjami.

 • Uczy się

Zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, jest przyjaźnie nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności.

 • Myśli

Jest rozbudzony w kierunku aktywizowania procesów umysłowych,  takich jak: spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, analiza i synteza, wyciąganie wniosków, uogólnianie, posługiwanie się pojęciami ogólnymi.

 • Poszukuje

Jest chłonny nowej wiedzy, lubi odkrywać i doświadczać, prezentuje postawę inspiratora własnych odkryć, poszerza swój krąg zainteresowań poznawczych.

 • Współpracuje

Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań, przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie.

 

 

 


 

System wspierania rozwoju dziecka

1. W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

2. Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

3. W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

4. W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.

5. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

6. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

7. Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 1. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 1. W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
 1. Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:
 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
 • Promocja zdrowia.
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.
 • Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

1.W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

2. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

3. Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

4. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

Nasze tradycje to m.in.:

 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
 • Mikołajki,
 • Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 • Bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Teatru,
 • Święto Rodziny,
 • Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe

5.W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

 

Zarządzanie przedszkolem

1. Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, psycholog. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

2. W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

3. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.                                                                                                                                           

 4. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

5. Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-08-19